Rychlé menu
  Hlavní menu
  Vyhledávání

Vyhledat text

Opus Dei
  Kontakt
1.FK Nová Paka
Havlova 1363
509 01 Nová Paka

www.fotbalnp.cz
info@fotbalnp.cz
Hodnocení sezony 2013/2014 U-15+U-19


Hodnocení sezony U-15 /starší žáci/Spojená družstva Nové a Staré Paky starších žák?,majíc své domovské h?išt? ve Staré Pace,si dala za cíl postoupit po podzimní ?ásti krajské sout?že do finálové skupiny,kde na sebe,op?t dvoukolov?,narazilo osm nejlepších mužstev ze dvou skupin této v?kové kategorie. To se nakonec poda?ilo,když jsme za sebou nechali velmi silná družstva Ji?ína a Ho?ic. Po vyda?ené zimní p?íprav?,kdy op?t svúj cíl splnilo soust?ed?ní v Harrachov?,se ustálilo složení týmu a jen nemoc ?i zran?ní míchalo se sestavou.

V jarní ?ásti sout?že kluci hráli opravdu v n?kterých utkáních velmi dob?e,bojovali,nebo? cht?li dokázat,že mají na to porovnat se s nejlepšími. Kone?né 4.místo je ur?it? úsp?ch, nechali jsme za sebou silná družstva a do posledního kola jsme bojovali i o kone?nou t?etí pozici.

V brance byl velkou oporou Jára MANDÍK,který nás v n?kolika utkáních držel nad vodou,dob?e ho dopl?oval Jára BRÁDLE,když nastoupil nezklamal. Obrana hrála v ustáleném složení Martin K?ÍŽ,spolehlivý pravý bek,na druhé stran? Kryštof PODZIMEK, který s úsp?chem nastupoval dle pot?eby i ve stoperské dvojici. Tu ve v?tšin? utkáních tvo?ili Jára ENTNER a Michal ŠNAJDR. Sehraná dvojice byla oporou týmu,vhodn? se dopl?ovali a stihli i podporovat náš útok. Ve st?edové ?ad? hrál zprava Dan MILITKÝ a zleva Filip SVOBODA. Oba se snažili,m?li více defenzivních povinností ale zhostili se jich se ctí. Ve st?edu záložní ?ady byl velký bojovník Filip KRSEK,hrá? který neuhnul p?ed žádným soubojem.Byl jedním z nejlepších našich hrá??. Jako tvo?ivý hrá? nastupoval Erik URBAN, hrá? s dobrou kopací technikou i on byl jedním z tahoun?. Úto?né duo hrálo ve složení Michal CINA,technický,rychlý hrá? jemuž jen klid v koncovce zabra?oval tomu aby nast?ílel více branek. Na konec svého hodnocení jsem si nechal kapitána družstva.Hlavní tahoun naší ofenzívy,velký bojovník,technicky velmi dob?e vybavený,dokázal jak bránit,tak st?ílet d?ležité branky. To je Lukáš KRUPKA. Nemohu samoz?ejm? zapomenout ani na st?ídající hrá?e. I oni byly d?ležitou sou?ástí kolektivu. Do obrany zaskakoval Alex ŠOLC, který dlouho hledal své místo v sestav? ale ke konci sout?že hodn? pomohl. Lukáš STRÁNSKÝ,technický hrá?,který když na sob? bude pracovat jak doposud má velké p?edpoklady. Ondra HORYNA, je bojovník,nastupoval v?tšinou ve st?edové ?ad?,ale byl použitelný i v obran?. David MILITKÝ,nastupoval asi nejmén? ze všech hrá??,úto?ník,který ale když nastoupil bojoval a nezklamal. Letošní ro?ník se mi hodnotí velice dob?e,protože se dosáhlo výsledku,který byl nad o?ekávání.

Cht?l bych pod?kovat všem,kte?í se na tom podíleli. Vaškovi Horákovi,Jardovi K?ížovi,Ládovi Šnajdrovi, ale také správcovi ve Stará Pace Petrovi Richterovi. P?eji všem hrá??m do další sezony co nejvíc fotbalových úsp?ch? a v??ím že tento rok nebyl náhodný, ale že se v mládežnickém fotbale v našich spojených družstev blýská na lepší ?asy.

trenér Ivan Lukeš

Hodnocení sezony dorostu U- 19 2013/14Spojené družstvo dorostu Nové a Staré Paky nastupovalo do druhé nejvyšší sout?že Královéhradeckého kraje. Krajský p?ebor této kategorie v tomto ro?níku hrálo 12 mužstev.
P?ed za?átkem sezony se uvažovalo, vzhledem k v?kovému rozložení týmu vytvo?it družstvo mladšího dorostu, ale tím by hrá?i ro?ník? 1995 a 1996 nemohly za tento tým nastupovat. Museli by být postaršeni (v té dob? se ješt? s jistotou nev?d?lo o založení ?B? mužstva muž?) a nebo by museli do jiného týmu na hostování. A tak nezbylo než p?ihlásit krajský p?ebor staršího dorostu. Bohužel již v letní p?íprav? n?kte?í hrá?i zmi?ovaných ro?ník? ukon?ili svoji ?innost.
Hned úvodní zápas ukázal jak složitý sout?žní ro?ník to pro takto mladé mužstvo bude. V pr?b?hu podzimní ?ásti sezony nebyl problém s docházkou, jak tréninkovou tak i zápasovou a to i p?es to, že se výsledkov? ne zrovna da?ilo. Jarní ?ást byla pro tým složit?jší, ze zdravotních problém? nemohl celou jarní ?ást nastoupit k mistrovským utkáním T. VYDRA, p?lku jarní ?ásti v d?sledku zran?ní M.?ÍLA a pro disciplinární trest z podzimní ?ásti ani branka? J. CHABADA. A tak v jarní ?ásti vypomáhali hrá?i starších žák?, ?ímž se herní vysp?lost mužstva ješt? víc snížila.
V mužstvu nastupovali:
branka?i : Chabada Jan, Linhart Petr, Štefan Dominik (v jarní ?ásti hrával jako obránce), v posledním zápase sezony Mandík Jaroslav

Obránci: Bejr Jakub, Nydrle Daniel, Hák Tomáš, Vydra Tomáš, Mandík Martin, K?íž Martin, Šnajdr Michal

Záložníci: Machát Pavel(v podzimní ?ásti), Brádle Patrik, Rosputniak Dominik, ?íla Michal, Ulrich Jan, Fajta Jan, v n?kolika utkáních nastoupili hrá?i st. žák? ? Krupka Lukáš, Krsek Filip, Urban Erik

Úto?níci: Mentus Ji?í, Havlín Vítek, Wolf David

I když se sezona výsledkov? moc nepovedla, p?esto je t?eba hrá??m pod?kovat a pop?át jim mnoho úsp?ch? v nové sezon?. Pod?kování pat?í i p. Jaroslavu Fajferovi, vedoucímu mužstva a všem kte?í se n?jakým zp?sobem podíleli na fungování mužstva.

trenér Horák Václav| Autor: Václav Horák | Vydáno dne 24. 06. 2014 | 3513 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |
 

 

Copyright Š 2004-2008 - 1.FK Nová Paka, Martin Ježek | Vytvořeno na platformě phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server