Rychlé menu
  Hlavní menu
  Vyhledávání

Vyhledat text

Opus Dei
  Kontakt
1.FK Nová Paka
Havlova 1363
509 01 Nová Paka

www.fotbalnp.cz
info@fotbalnp.cz
NOVOPACKÁ FOTBALOVÁ ZIMA 2013 - týdenní aktualizace


1. TÝDEN :

FOTBALISTÉ ZAHÁJILI P?ÍPRAVU NA DIVIZNÍ JARO ?

1.FK NOVÁ PAKA ? SK Jivan B?LÁ 5 : 0
Sv??enci trenéra Josefa Hlouška zahájili zimní p?ípravu na mistrovskou divizní ?ást jara 2013. V úvodním modelovém p?ípravném utkání zvít?zili Novopa?tí na svém h?išti s um?lým travnatým povrchem nad ú?astníkem okresního p?eboru Semilska, mužstvem Jivanu B?lá. Zápas se hrál netradi?n? 3x30 minut. Soupe?, vedený bývalou novopackou ikonou Lá?ou Kalendou, podal v úvodu zimní p?ípravy celkem sympatický výkon a i p?esto, že se hrá?i Jivanu po celé utkání bránili, výsledek je pro n? p?ijatelný. Novopa?tí ješt? v zápase neprom?nili pokutový kop. Zelený dres hostujícího mužstva obléká v sou?asné dob? také bývalý fotbalista Nové Paky René ?okina, který p?es hostování v týmu Ji?ína nasm?roval svoji další fotbalovou kariéru práv? do mužstva B?lé. Utkání splnilo sv?j ú?el, domácí za?adili do sestavy i n?kolik dorostenc?, kte?í tak zimní p?ípravu absolvují s A týmem dosp?lých. Zápas se hrál za p?kného, le? mrazivého po?así na velmi dob?e p?ipravené hrací ploše s um?lou trávou. V dalším pokra?ování zimní p?ípravy ?eká na mužstvo trenéra Josefa Hlouška n?kolikadenní soust?ed?ní v nedalekém Studenci, kde budou hrá?i nabírat p?edevším fyzickou kondici nejen pro následná p?ípravná utkání, ale p?edevším pro jarní mistrovské zápasy divizní skupiny C, kde z jedenácté p?í?ky tabulky mají Novopa?tí sice jen ?ty?bodovou ztrátu na ?tvrtý Dv?r Králové, ale také jen t?íbodový náskok na ?trnácté Semily.

P?ÍŠTÍ PROGRAM NA UMT V NOVÉ PACE, HAVLOV? ULICI :
SOBOTA 26.LEDNA 2013 :
12:00 Sokol STARÁ PAKA ? Sokol T?EBEŠ
(zajímavý duel v sou?asnosti vedoucích celk? obou skupin 1.B t?ídy Královéhradeckého kraje)
14:00 SK Jivan B?LÁ ? Spartak KOBYLICE
16:00 Jiskra KOŠÁLOV ? FK LÁZN? B?LOHRAD

V sobotu 26.ledna 2013 budou navíc Novopa?tí po?adateli již 4.ro?níku KOFOLA CUPU, halového turnaje žen v kopané za ú?asti prvoligových celk? v hale Základní školy v Husitské ulici v Nové Pace.

NED?LE 27.LEDNA 2013 :
10:00 Sokol BÍLÁ T?EMEŠNÁ ? SK JÁNSKÉ LÁZN?


2. TÝDEN :

V programu na UMT v Nové Pace na tento víkend došlo k následující zm?n? : p?vodn? plánované utkání FK Lázn? B?lohrad - Jiskra Košálov , které se m?lo hrát v sobotu 26.1.2013 od 16:00 hodin je zrušené. Nov? se však uskute?ní utkání 1.FK Nová Paka - Jiskra Košálov v ned?li 27.1.2013 od 14:00 hodin.

ST?ELECKY ZAZÁ?IL DOROSTENEC VIKTOR VAVRINEC

1.FK NOVÁ PAKA ? Jiskra KOŠÁLOV 8 : 0 (5:0)
BRANKY : Vavrinec 4, Vorel 2, Kordík, Bažík.
Sv??enci trenéra Josefa Hlouška po n?kolikadenním soust?ed?ní ve Studenci si po návratu dom? ješt? pozvali na svoji um?lou trávu ú?astníka krajského p?eboru Libereckého kraje, mužstvo Jiskry Košálov. Soupe? minulý víkend p?ekvapiv? zdolal v p?íprav? divizní Semily a o stejný skalp usiloval i v ned?lním chladném odpoledni v Nové Pace. V dresu domácích si svoji premiéru odbyl František Vorel z Jilemnice, který se na zkoušku zapojí do p?ípravy divizního celku. Premiéra to byla ur?it? zda?ilá, nebo tento úto?ník se dvakrát zapsal do st?elecké listiny. St?elecky se také da?ilo novopackému dorostenci Viktoru Vavrincovi, autoru ?ty? branek v síti Košálova. Novopa?tí zcela ovládli utkání a i když m?li v nohách z dopoledne ješt? 12 km na b?žkách a 3 km výklusu, na h?išti to nebylo vid?t. Ukazatel skóre již ve 12 minut? ukazoval vedení domácího mužstva 3:0 a soupe? z?ejm? pod vlivem tohoto raketového startu Nové Paky odehrál zbytek zápasu v útlumu. Novopa?tí postupn? navyšovali brankový rozdíl a posilovali svoje sebev?domí, zvlášt? co se úto?ení týká. N?které brankové akce byli fotbalov? velmi zda?ilé. Nejhez?ím momentem byla asi branka již zmi?ovaného Viktora Vavrince, který se nádhern? zav?sil do vzduchu a ?n?žkami? poslal mí? do košálovské branky. V dalším p?ípravném utkání nastoupí novopa?tí fotbalisté netradi?n? v pátek 1. února 2013 od 18:15 hodin na um?lou trávu v Chudonicích, kde jim soupe?em bude divizní celek domácího novobydžovského RMSK Cidlina. Odveta mezi ob?ma mužstvy je naplánovaná na sobotu 9.února 2013 na um?lou trávu h?išt? na Slovanech v Nové Pace se za?átkem v 10:00 hodin.

VÝSLEDKY UTKÁNÍ NA UMT V NOVÉ PACE, HAVLOV? ULICI
SOBOTA 26.LEDNA 2013 :
12:00 Sokol STARÁ PAKA ? Sokol T?EBEŠ 3:2 (1:1)
Topi?, Bergr, Bažík ? Farkaš, Zeman

14:00 SK Jivan B?LÁ ? Spartak KOBYLICE 1:4 (0:1)
Vorel - Drábek, Havlí?ek, Novotný, Kubišta

NED?LE 27.LEDNA 2013 :
10:00 Sokol BÍLÁ T?EMEŠNÁ ? SK JÁNSKÉ LÁZN? 5:2 (2:1)

P?ÍŠTÍ PROGRAM NA UMT V NOVÉ PACE, HAVLOV? ULICI :
SOBOTA 2. ÚNORA 2013 :
12:00 Sokol STARÁ PAKA ? Jiskra HO?ICE
14:00 SK Jivan B?LÁ ? Spartak KOSI?KY


PRVENSTVÍ V KOFOLA CUPU OBHAJILY KRÁLOVÉHRADECKÉ FOTBALISTKY

Hala Základní školy v Nové Pace, Husitské ulici byla d?jišt?m 4.ro?níku turnaje žen v kopané "KOFOLA CUP". Po?adatel?m z 1.FK Nová Paka se tentokrát nepoda?ilo obsadit turnaj tak kvalitními celky, jako tomu bylo v p?edcházejících ro?nících.. Do kvinteta mužstev museli být nakonec p?izváni i chlapci po?ádajícího oddílu ze spole?ného družstva starších žák? 1.FK Nová Paka/Sokol Stará Paka, startujících v krajské sout?ži Královéhradeckého kraje. Prvoligové ženy Hradce Králové op?t zcela jednozna?n? ovládly novopacký Taraflex, když ztratily pouze dva body za remízu 2:2 s druholigovým týmem DFK Mladá Boleslav. P?ekvapiv? druhé místo obsadily královéhradecké juniorky, které odsunuly až na bronzový stupínek práv? druholigovou Mladou Boleslav. ?Bramborovou? medaili za ?tvrté místo získali starší žácí po?ádajícího oddílu a na pátém míst? potom skon?ily t?etiligové ženy ze Dvora Králové. Záštitu nad celým turnajem p?evzal senátor ing. Josef Táborský a finan?n? byla akce podpo?ena i Královéhradeckým krajem. Herní ?ád zvolili po?adatelé co možná nejobjektivn?ji, kdy se st?etl každý s každým. Maratón deseti utkání ?ídili ke spokojenosti všech ú?astník? bývalý prvoligový rozhod?í Libor Novák z Nové Paky a "hostujícími arbitry" byli potom Tomáš Haken z Ji?ína a Pavel Soukup z Vysokého Veselí. Zasv?ceným moderátorem a pe?livým statistikem celého podniku byl sou?asný p?edseda OV ?STV v Ji?ín? a p?edseda sportovního výboru p?i M?Ú v Nové Pace Mgr. František Vitoch. Se záv?re?ným klaksonem desátého zápasu tak mohli po?adatelé vyhlásit výsledky celého 4.ro?níku Kofola cupu, halového turnaje žen v kopané. Individuální i týmové ceny p?edávali Ing. Pavel Kraus, prezident 1.FK Nová Paka a hlavní organizátor turnaje Milan Mikeš. Nejlepší st?elkyní turnaje se stala královéhradecká juniorka Michaela Krausová, autorka sedmi branek. Nejlepší hrá?kou byla po zásluze vyhlášena Veronika Vlasatíková z FC Hradec Králové. Jedni?kou mezi branká?kami byla Jana Stránská ze Dvora Králové. Zvláštní cenu plyšové selátko v životní velikosti si z Nové Paky odvezla branká?ka vít?zného celku FC Hradce Králové Barbora Sladká za nejhez?í gól turnaje, který vst?elila ranou z poloviny h?išt? do ?šibenice? branky soupe?ek. I p?esto, že v našem okrese neexistuje žádné fotbalové družstvo žen, m?lo Ji?ínsko zastoupení v n?kolika hrá?kách, které za?ínaly s fotbalem v oddílech na území našeho okresu, ?i blízkého okolí. Novopacká Dominika Mikešová, která obléká dres prvoligových žen z Hradce Králové je toho p?íkladem. Velký dík po?adatel? pat?í SŠGS z Nové Paky, která prost?ednictvím vedení školy a student? zabezpe?ila stravování pro všechny ú?astníky turnaje.

TABULKA TURNAJE :
1. FC HRADEC KRÁLOVÉ 4 3 1 0 20:4 10
2. FC HRADEC KRÁLOVÉ jun. 4 3 0 1 18:9 9
3. DFK MLADÁ BOLESLAV 4 2 1 1 8:9 7
4. 1.FK NOVÁ PAKA st.žáci 4 1 0 3 10:14 3
5. TJ DV?R KRÁLOVÉ 4 0 0 4 9:29 0


3. TÝDEN :

V DIVIZNÍM DERBY JEDINÝM ST?ELCEM MARCEL BAŽÍK

RMSK Cidlina NOVÝ BYDŽOV ? 1.FK NOVÁ PAKA 0 : 1 (0:0)
BRANKA : Bažík.
Sv??enci trenéra Josefa Hlouška si k dalšímu p?ípravnému utkání odsko?ili z domácích podmínek na um?lou trávu do Chudonic u Nového Bydžova, kde se v divizním derby st?etli s domácími fotbalisty RMSK Cidlina. Novobydžovští vym?nili b?hem zimní p?estávky realiza?ní tým u svého celku, kdy mužstvo p?evzal zkušený Karel Havlí?ek a p?ímo z hrací plochy spoluhrá?e diriguje rovn?ž zkušený Ladislav Dosed?l, který v podzimní ?ásti divize ?C? ve stejné roli hrajícího trenéra p?sobil i u mužstva ze Dvora Králové. Další novou akvizicí celku domácích je Radek Gorol, st?edopola?, který také hrál divizi ve Dvo?e Králové, ale do Nového Bydžova zamí?il ze svého mate?ského klubu SK Živanice. Utkání m?lo dva rozdílné polo?asy. Zatímco úvod zápasu pat?il zcela jednozna?n? domácím a jen skv?lé zákroky Libora Kanavala v brance Nové Paky znamenaly nulu na kont? novobydžovských st?elc?. S p?ibývajícím ?asem se p?ece jenom hosté více osm?lovali a i oni dokázali být pro branku soupe?e nebezpe?ní. Rozhodnutí nakonec p?išlo z kopa?ky Marcela Bažíka, jehož rohový kop skon?il k p?ekvapení všech až v síti domácího gólmana. Odveta mezi ob?ma mužstvy je naplánovaná na sobotu 9.února 2013 na um?lou trávu h?išt? na Slovanech v Nové Pace se za?átkem v 10:00 hodin.

VÝSLEDKY UTKÁNÍ NA UMT V NOVÉ PACE, HAVLOV? ULICI
SOBOTA 2. ÚNORA 2013 :
12:00 Sokol STARÁ PAKA ? Jiskra HO?ICE 0:2 (0:2)
Rubeš, L.Michálek

14:00 SK Jivan B?LÁ ? Spartak KOSI?KY 1:5 (1:0)
Zaplatílek - Jiroutek 3, M.Stránský, J.?erný

P?ÍŠTÍ PROGRAM NA UMT V NOVÉ PACE, HAVLOV? ULICI :
SOBOTA 9. ÚNORA 2013 :
10:00 1.FK NOVÁ PAKA ? RMSK Cidlina NOVÝ BYDŽOV
12:00 Sokol STARÁ PAKA ? RMSK Cidlina NOVÝ BYDŽOV U-19
14:00 SK Jivan B?LÁ ? AFK PROBLUZ
16:00 Jiskra KOŠÁLOV ? Tatran HOSTINNÉ


4. TÝDEN :

O VÝSLEDKU ROZHODLY DV? VLASTNÍ BRANKY NOVOBYDŽOVSKÉHO VINCOURA...

1.FK NOVÁ PAKA - RMSK Cidlina NOVÝ BYDŽOV 3 : 2 (1:1)
BRANKY : Vincour 2 (ob? vlastní), Kordík ? Labík, Bastin
Sv??enci trenéra Josefa Hlouška si i v odvet? poradili se svým divizním rivalem a na domácí um?lé tráv? na Slovanech za nádherného slune?ného po?así zvít?zili op?t o jednu branku. Smola?em zápasu se stal hostující Filip Vincour, který sice dvakrát skóroval, ale vždy do vlastní sít?. Novobydžovští se v utkání ujali vedení po p?kné kombina?ní akci, kterou úsp?šn? zakon?il hlavou Tomáš Labík. Domácím se poda?ilo vyrovnat ješt? do polo?asové p?estávky, když zmatek v hostující obran? využil Jakub Kordík a umíst?nou st?elou p?ekonal novobydžovského branká?e. Zatímco v úvodu zápasu byli hosté aktivn?jší, stejn? jako v minulém utkání na chudonické um?lé tráv?, po obdržené brance ot?že zápasu p?ebírali domácí a ve druhém polo?ase, až na zbyte?né individuální chyby, m?li hru pod kontrolou. Nutno však poznamenat, že práv? dv? vlastní branky již zmi?ovaného Filipa Vincoura výrazn? ovlivnily pr?b?h utkání. Hosté korigovali výsledek zápasu v samém záv?ru, kdy novopacká obrana ?namazala?Tomáši Bastinovi a ten nabídku neodmítnul a snížil na kone?ných 3:2 ve prosp?ch domácího mužstva. K dalšímu p?ípravnému utkání zavítají na um?lou trávu do Nové Paky fotbalisté ze st?edo?eských Benátek nad Jizerou, aktuáln? pátého celku krajského p?eboru st?edních ?ech, který vede z lavi?ky zkušený trenér Vladimír Sedlá?ek z Mladé Boleslavi a kádr mužstva je složen p?evážn? z fotbalist?, kte?í prošli mladoboleslavskou líhní. Zápas se hraje v sobotu 16. února 2013 od 10:00 hodin.

VÝSLEDKY UTKÁNÍ NA UMT V NOVÉ PACE, HAVLOV? ULICI
SOBOTA 9. ÚNORA 2013 :
12:00 Sokol STARÁ PAKA ? RMSK Cidlina NOVÝ BYDŽOV U-19 1:5
Bíl ? Dudla 3, Pokorný, Kuhn

14:00 SK Jivan B?LÁ ? AFK PROBLUZ nehráno- marodka hrá?? Jivanu B?lá

16:00 Jiskra KOŠÁLOV ? Tatran HOSTINNÉ 7:2
Koldovský 3, Zboro? 2, Sádek, Cerman ? Polák, Mali?ký

P?ÍŠTÍ PROGRAM NA UMT V NOVÉ PACE, HAVLOV? ULICI
SOBOTA 16. ÚNORA 2013 :
10:00 1.FK NOVÁ PAKA ? FC Karbo BENÁTKY n.J.
12:00 Sokol STARÁ PAKA ? FK VYSOKÁ n.L.
14:00 SK Jivan B?LÁ ? RMSK Cidlina NOVÝ BYDŽOV U-19
16:00 Jiskra KOŠÁLOV ? FC VRCHLABÍ


5. TÝDEN :

DALŠÍ VÍT?ZSTVÍ V P?ÍPRAV? O BRANKU ?

1.FK NOVÁ PAKA - FC Karbo BENÁTKY n.Jizerou 2 : 1 (1:1)
BRANKY : Povr, Pivrnec - Korec
Novopa?tí v dalším p?ípravném utkání na domácí um?lé tráv? na Slovanech zdolali ú?astníka krajského p?eboru St?edo?eského kraje, fotbalisty Benátek nad Jizerou. Hosté, vedeni zkušeným Vladimírem Sedlá?kem z Mladé Boleslavi, p?edvedli v Nové Pace velice bojovný výkon, založený na dobré kondici a maximálním d?razu, který byl ?asto na hranici pravidel. Skóre zápasu otev?el p?knou pohotovou st?elou z voleje novopacký Jirka Povr. Vyrovnání p?išlo ješt? do polo?asu nemén? p?kným gólem Michala Korce, jehož st?ela skon?ila v horním rohu novopacké branky. Oba dva kolektivy se snažily ve druhé p?li strhnout vít?zství na svoji stranu. S tím p?icházely i šance p?ed ob?ma brankami. Vzhledem k tomu, že st?elci na obou stranách m?li vychýlenou mušku, utkání sm??ovalo k remízovému rozuzlení. V záv?ru zápasu se však domácím poda?ila p?kná k?ídelní kombina?ní akce, na jejíž konci byl Michal Pivrnec, který nekompromisn? uklidil mí? do soupe?ovy sít?. Sv??enci trenéra Josefa Hlouška tak op?t zvít?zili o jednu branku. I když v p?íprav? nejde ani tak o výsledek, každé vít?zství však má svoji cenu. Stejn? tomu tak bylo i v p?ípad? tohoto utkání s velice kvalitním celkem, který je po podzimní ?ásti na pátém míst? St?edo?eského krajského p?eboru a rozhodn? se netají ambicemi toto umíst?ní v jarní ?ásti mistrovských utkání ješt? výrazn? vylepšit. Nutno podotknout, že st?ední ?echy hrají, na rozdíl od ostatních kraj?, o minimáln? dv? postupová místa do divize. Fotbalisté Benátek tak rozhodn? nejsou bez šancí na úsp?ch. V dalším p?ípravném utkání p?ivítají Novopa?tí na své um?lé tráv? na Slovanech v sobotu 23. února 2013 od 10:00 hodin ú?astníka krajského p?eboru Královéhradeckého kraje, fotbalisty SK Lib?any, kte?í po podzimu obsazují bronzovou p?í?ku tabulky této souteže.

VÝSLEDKY UTKÁNÍ NA UMT V NOVÉ PACE, HAVLOV? ULICI
SOBOTA 16. ÚNORA 2013 :
12:00 Sokol STARÁ PAKA ? FK VYSOKÁ n.L. 2:2
Vrabec, Kuchta ? Camacho del Pino, Dvo?ák

14:00 SK Jivan B?LÁ ? RMSK Cidlina NOVÝ BYDŽOV U-19 nehráno- Novobydžovští se z objektivních d?vod? k utkání nedostavili

16:00 Jiskra KOŠÁLOV ? FC VRCHLABÍ 5:2
Sádek 2, Janata 2, Pirry ? Sommer (11m), Fink

P?ÍŠTÍ PROGRAM NA UMT V NOVÉ PACE, HAVLOV? ULICI
SOBOTA 23. ÚNORA 2013 :
10:00 1.FK NOVÁ PAKA ? SK LIB?ANY
12:00 Sokol STARÁ PAKA ? Sokol ROUDNICE
14:00 SK Jivan B?LÁ ? Tatran M?STEC KRÁLOVÉ
16:00 Jiskra KOŠÁLOV ? RMSK Cidlina NOVÝ BYDŽOV
18:00 Staropacká sokolovna ? utkání týmu na soust?ed?ní ve Staré Pace

NED?LE 24. ÚNORA 2013 :
10:00 SK MILETÍN ? SK JILEMNICE
12:00 DOROST U-19 (p?átelsky) 1.FK NOVÁ PAKA/Sokol STARÁ PAKA ? FK SEDMIHORKY


6. TÝDEN

VE SN?HOVÉ VÁNICI PRVNÍ ?ZIMNÍ? PORÁŽKA

1.FK NOVÁ PAKA ? SK LIB?ANY 1 : 2 (1:0)
BRANKY : Vavrinec ? Jelínek 2
Novopa?tí v dalším p?ípravném utkání na domácí um?lé tráv? na Slovanech odešli poprvé v zimní p?estávce poraženi, když ve sn?hové vánici nedokázali prom?nit ani ty nejvyložen?jší brankové p?íležitosti a za to byli potrestáni ambiciózním soupe?em z Královéhradecka. Zajímavostí utkání byl fakt, že ob? branky host? zaznamenal Roman Jelínek, fotbalista, který v minulosti n?kolik sezón oblékal dres Nové Paky. Hosté se p?edstavili jako velice kompaktní, takticky vysp?lý celek, jehož postavení na t?etím míst? tabulky krajského p?eboru Královéhradeckého kraje po podzimní ?ásti není rozhodn? náhoda. Lib?any v Nové Pace také p?edstavili novou posilu, zkušeného dev?tat?icetiletého Davida Homolá?e, bývalého prvoligového fotbalistu SK Hradec Králové, FK Dukla Praha, SK Dynamo ?eské Bud?jovice a Slovanu Bratislava, který mužstvo ?ídil z pozice stopéra. Novopa?tí za?ali utkání aktivn?, snažili se p?ehrát soupe?e kombina?n?, což za hustého sn?žení a na kluzkém terénu nebylo rozhodn? jednoduché. P?esto si vytvá?eli množství dobrých st?eleckých p?íležitostí, ale v síti soupe?e skon?il jen st?elecký pokus dorostence Viktora Vavrince. Hosté se b?hem první p?le dostali do dobrého zakon?ení jenom v jednom p?ípad?, ale šanci na skórování jim zlikvidoval reflexivním zákrokem novopacký gólman Jan Binder. Hned po zahájení druhé p?le však Lib?anští využili ned?slednosti novopacké obrany a Roman Jelínek ve 48.minut? vyrovnal stav zápasu. Paradoxem byl fakt, že po vyrovnávací brance si domácí vytvo?ili ješt? o mnoho více st?eleckých p?íležitostí, než tomu bylo v prvním polo?ase, ale jejich zakon?ování bylo více než tragické. O výsledku utkání tak rozhodla hrubá individuální chyba v defenziv? Nové Paky a nabídnutou šanci Roman Jelínek prom?nil ve vít?znou branku. K poslednímu p?ípravnému utkání p?ijede do Nové Paky v sobotu 2.b?ezna 2013 aktuáln? druhý celek tabulky 1.A t?ídy Královéhradeckého kraje, mužstvo FK Chlumec n.Cidlinou.


VÝSLEDKY UTKÁNÍ NA UMT V NOVÉ PACE, HAVLOV? ULICI

SOBOTA 23. ÚNORA 2013 :
12:00 Sokol STARÁ PAKA ? Sokol ROUDNICE nehráno- Roudni?tí se z d?vodu marodky z utkání omluvili

14:00 SK Jivan B?LÁ ? Tatran M?STEC KRÁLOVÉ 1:2 (0:2)
Tauchman ? Pod?bradský, K?ovina

16:00 Jiskra KOŠÁLOV ? RMSK Cidlina NOVÝ BYDŽOV 1:4 (0:4)
Sádek ? Tomeš, Obermajer, Novák, Janouch

18:00 Sokol STARÁ PAKA ?B? ? SK MOD?ANY 0:10 (0:4)
Srp 2, Pasztó 2, Prycz 2, Mod?anský, Pojkar, Pošta, Zahradník

NED?LE 24. ÚNORA 2013 :
10:00 SK MILETÍN ? SK JILEMNICE 2:3 (1:1)
Leplt 2 ? Princ, Tonar, Hartych

12:00 (STARŠÍ DOROST ? U19 p?átelsky)
1.FK NOVÁ PAKA/Sokol STARÁ PAKA ? FK SEDMIHORKY 2:7 (1:3)
Štryncl, Machát ? Mach 2, Marek 2, Špína 2, ?ervinka

P?ÍŠTÍ PROGRAM NA UMT V NOVÉ PACE, HAVLOV? ULICI

SOBOTA 2. B?EZNA 2013 :
12:00 1.FK NOVÁ PAKA ?FK CHLUMEC n.C.
14:00 FC VRCHLABÍ ? FKM JAVORKA (pohár KFS dorostu)
16:00 SK Jivan B?LÁ ? SK SOBOTKA
18:00 Jiskra KOŠÁLOV ? SK LIB?ANY

NED?LE 3. B?EZNA 2013 :
10:00 FC VRCHLABÍ A ? Tatran HOSTINNÉ (pohár KFS st.žák?)
11:30 FC VRCHLABÍ B ? FC AVON RUDNÍK (pohár KFS st. žák?)
13:00 SK MILETÍN ? Havex STRÁŽNÉ
15:00 FC VTJ MILÍ?EVES ? FC VRCHLABÍ
17:00 FC AVON RUDNÍK - Sokol KUN?ICE


7. TÝDEN

DESETIBRANKOVÁ JARNÍ GENERÁLKA ?

1.FK NOVÁ PAKA ? FK CHLUMEC n.C. 8 : 2 (3:1)
BRANKY : Bažík 2, Jisl (11m), Polanský, Ptá?ek, Lehovec, Machát, Povr ? Ku?era, Myška
Novopa?tí v jarní generálce na divizní mistrovské boje na domácí um?lé tráv? na Slovanech zdolali vysoko aktuáln? druhý celek tabulky 1.A t?ídy Královéhradeckého kraje, FK Chlumec n.C. Sv??enci trenéra Josefa Hlouška si v zápase s chutí zakombinovali, n?kdy však až zbyte?n? na úkor efektivního zakon?ení. I p?es osm vst?elených branek z?stala ješt? celá ?ada brankových p?íležitostí nevyužita. Do mužstva jsou postupn? za?le?ováni i t?i noví hrá?i pro jarní mistrovská utkání. V brance je to Jan Binder z Mladé Boleslavi, v poli potom Viktor Pa?ízek z FC Bohemians Praha a Ivo Polanský z FK Viktoria Žižkov. Soupe? p?sobil v utkání velice snaživ?, ale výkonnostní rozdíl dvou sout?ží byl na h?išti evidentní. Do st?elecké listiny se také zapsal dorostenec Pavel Machát, jehož výkon v zápase byl p?íslibem dalšího fotbalového r?stu. Pavel ukázal, že by v budoucnosti mohl být platným ?lenem divizního kádru vycházejícího z vlastních zdroj?. Utkání se hrálo za p?kného jarního po?así na perfektn? p?ipravené hrací ploše, ?ímž byly vytvo?eny ideální podmínky pro dobrou fotbalovou podívanou. Fotbalisty z Podkrkonoší ?eká p?íští sobotu od 14:30 hodin ostrý jarní divizní start na um?lé tráv? v Ústí nad Orlicí. Teprve tento duel ukáže, jak je mužstvo po zimní p?estávce p?ipravené na zápasy o body do divizní tabulky. Ani soupe?i však nezahálejí a krom? p?ípravných utkání posilují svá mužstva fotbalisty zvu?ných jmen. Za zmínku stojí p?edevším rival ze sousedních Semil, jehož dres bude na ja?e oblékat exliberecký Petr Papoušek. Situace kolem p?íchodu exsparana? Tomáše ?epky do Dobrovic není sice jasná, ale tyto p?ípady ukazují, že bývalí prvoligoví fotbalisté volí na záv?r své kariéry práv? divizní kluby, což dává této sout?ži ten pravý náboj a co p?edevším, tito hrá?i mají p?itáhnout diváky do ochoz? stadion?, což je p?áním všech fotbalových funkcioná??, kte?í se na p?íchodu ?hv?zd? podílejí. V??me však, že Nová Paka, jako jediný divizní ú?astník z našeho okresu, i bez Papoušk? a ?epk? divizní jaro zvládne a svoji p?íslušnost udrží i pro nadcházející sezónu.


VÝSLEDKY UTKÁNÍ NA UMT V NOVÉ PACE, HAVLOV? ULICI

SOBOTA 2. B?EZNA 2013 :
14:00 FC VRCHLABÍ ? FKM JAVORKA (pohár KFS dorostu) 7:0 (4:0)
Ž?árský 3, Kroczek, Renner, Tauchman, Jech

16:00 SK Jivan B?LÁ ? SK SOBOTKA 3:1 (1:0)
Tauchman 2, ?okina ? Nývlt

18:00 Jiskra KOŠÁLOV ? SK LIB?ANY - N E H R Á N O
Vlivem nedorozum?ní p?ijeli Lib?anští k utkání již na 16:00 a odmítli ?ekat na plánovaný výkop zápasu v 18:00 hodin. Košálovští tak na UMT v Nové Pace pouze potrénovali.

NED?LE 3. B?EZNA 2013 :
10:00 FC VRCHLABÍ A ? Tatran HOSTINNÉ (pohár KFS st.žák?) 4:1 (0:0)
Tom?ík 3, Jon - Pištora

11:30 FC VRCHLABÍ B ? FC Avon RUDNÍK (pohár KFS st.žák?) 1:1 (1:1)
Pakostová - Parasi?

13:00 SK MILETÍN ? FC Havex STRÁŽNÉ 1:3 (1:1)
Brentner - Milke 2, Janoch

15:00 FC VTJ MILÍ?EVES ? FC VRCHLABÍ 3:7 (1:2)
Brett 2, J.Roman - Kraus 2, Sommer, Šlechta, Mejsnar, Kolá?, Stránský

17:00 FC Avon RUDNÍK ? Sokol KUN?ICE 6:0 (1:0)
Havránek 3, Smolá?, Víšek, Hylmar

P?ÍŠTÍ PROGRAM NA UMT V NOVÉ PACE, HAVLOV? ULICI

SOBOTA 9. B?EZNA 2013 :
10:00 1.FK NOVÁ PAKA/Sokol STARÁ PAKA ?FC VRCHLABÍ (pohár KFS dorostu)
12:00 Sokol STARÁ PAKA ? SK Jivan B?LÁ
14:00 FK STRÁŽNÉ ? Sokol LIBŠTÁT
16:00 Jiskra KOŠÁLOV ? MFK TRUTNOV

NED?LE 10. B?EZNA 2013 :
10:00 1.FK NOVÁ PAKA/Sokol STARÁ PAKA ?Tatran HOSTINNÉ (pohár KFS st.žák?)
11:30 FC AVON RUDNÍK ? TJ DV?R KRÁLOVÉ (pohár KFS st. žák?)
13:00 Sokol VÍCHOVÁ ? SK PONIKLÁ
15:00 FK DOLNÍ KALNÁ ? FC VRCHLABÍ
17:00 Sokol HORKA u St.Paky ? FK BOROVNICE


8. TÝDEN

VÝSLEDKY UTKÁNÍ NA UMT V NOVÉ PACE, HAVLOV? ULICI

PÁTEK 8. B?EZNA 2013 :
19:30 FC LOMNICE n.P. ? Sokol ŽELEZNICE 5:5 (2:3)
Kos 2, Podstawek, Fišar, vlastní ? Beránek 2, Barták, Ziegelheim, vlastní

SOBOTA 9. B?EZNA 2013 :
10:00 1.FK NOVÁ PAKA/Sokol STARÁ PAKA ?FC VRCHLABÍ (pohár KFS dorostu) 1:11 (1:3)
Rosputniak ? Bartoš 3, M. Hanuš 2, Klampfl, J. Hanuš, Renner, Mat?ják, Navrátil, Fajfer

12:00 Sokol STARÁ PAKA ? SK Jivan B?LÁ 3:4 (2:2)
Topi? 2, Kazda ? Tauchman 2, Zaplatílek 2

14:00 FK STRÁŽNÉ ? Sokol LIBŠTÁT 1:1 (0:1)
Ji?i?ka - Me?í?

16:00 Jiskra KOŠÁLOV ? MFK TRUTNOV 2:3 (1:1)
Otmar, Klazar ? Holubec, Ková?, Ficner

NED?LE 10. B?EZNA 2013 :
10:00 1.FK NOVÁ PAKA/Sokol STARÁ PAKA ?Tatran HOSTINNÉ (pohár KFS st.žák?) 4:6 (1:3)
Krupka 2, Urban, Havlín ? Pištora 3, Han?ovský 2, Leder

11:30 FC AVON RUDNÍK ? TJ DV?R KRÁLOVÉ (pohár KFS st. žák?) NEHRÁNO
Utkání se z d?vodu marodky žák? Rudníku neodehrálo a po vzájemné dohod? bylo kontumováno 3:0 ve prosp?ch družstva Dvora Králové.

13:00 Sokol VÍCHOVÁ ? SK PONIKLÁ 5:4 (1:2)
Kobr 2, Hartig 2 Špidlen ? M.Dobiáš 2, R.Dobiáš 2

15:00 FK DOLNÍ KALNÁ ? FC VRCHLABÍ 1:0 (1:0)
Tauchman

17:00 Sokol HORKA u St.Paky ? Sokol BÍLÁ T?EMEŠNÁ ?B? 2:6 (1:1)
Šerpán, Dohnal ? Tarant 2, Sládek, Stolín, Šnajdr, Špa?ek

P?ÍŠTÍ PROGRAM NA UMT V NOVÉ PACE, HAVLOV? ULICI

SOBOTA 16. B?EZNA 2013 :
10:00 1.FK NOVÁ PAKA/Sokol STARÁ PAKA ?FKM JAVORKA (pohár KFS dorostu)
12:00 Sokol BÍLÁ T?EMEŠNÁ ? FC VRCHLABÍ
14:00 Sokol HORKA u St.Paky ? Sokol VÍCHOVÁ

NED?LE 17. B?EZNA 2013 :
10:00 1.FK NOVÁ PAKA/Sokol STARÁ PAKA ?FC VRCHLABÍ ?A? (pohár KFS st.žák?)
11:30 FC VRCHLABÍ ?B? ? TJ DV?R KRÁLOVÉ (pohár KFS st. žák?)
13:00 Jiskra KOŠÁLOV ? Sokol HORNÍ BRANNÁ (pohár KFS Libereckého kraje)
15:00 FK DOLNÍ KALNÁ ? Sokol NOVÁ VES n.P.
17:00 SK STUDENEC - 1.FK NOVÁ PAKA "B"


9. TÝDEN

VÝSLEDKY UTKÁNÍ NA UMT V NOVÉ PACE, HAVLOV? ULICI

SOBOTA 16. B?EZNA 2013 :
10:00 1.FK NOVÁ PAKA/Sokol STARÁ PAKA ?FKM JAVORKA (pohár KFS dorostu) 7 : 3 (3:0)
Vavrinec 3, Riedel, Machát, Havlín, Hák ? Šorm, Rolf, Novák

12:00 Sokol BÍLÁ T?EMEŠNÁ ? FC VRCHLABÍ 9 : 2 (5:0)
Otradovský 2, Hendrych 2, J.Kubelka, D.Kubelka, ?ubo?, Horman, Ježek ? Fink, Horák

14:00 Sokol HORKA u St.Paky ? FK DOLNÍ KALNÁ ?B? 0 : 8 (0:5)
Ji?i?ka 4, Dressler 2, Kalenský, Lejdar

NED?LE 17. B?EZNA 2013 :
10:00 1.FK NOVÁ PAKA/Sokol STARÁ PAKA ?FC VRCHLABÍ ?A? (pohár KFS st.žák?) 0 : 8 (0:3)
Tom?ík 3, Han?ovský 2, Balog, Parasi?, vlastní

11:30 FC VRCHLABÍ ?B? ? TJ DV?R KRÁLOVÉ (pohár KFS st. žák?) 1 : 3 (0:1)
Blažej ? Prokop 2, Dufek

13:00 Jiskra KOŠÁLOV ? Sokol HORNÍ BRANNÁ (pohár KFS Libereckého kraje) 2 : 3 (0:2)
Otmar, Cerman ? Šimek, Nýdrle, Fiedler

15:00 FK DOLNÍ KALNÁ ? Sokol NOVÁ VES n.P. 2 : 4 (2:1)
Kodýtek 2 - Zajíc 2, Máka, Hurá?

P?ÍŠTÍ PROGRAM NA UMT V NOVÉ PACE, HAVLOV? ULICI

SOBOTA 23. B?EZNA 2013 :
10:00 Sokol LIBŠTÁT ? FK DOLNÍ KALNÁ (p?átelsky)
12:15 Sokol STARÁ PAKA - SK SOBOTKA (1.B t?ída ? mistrovsky) - ODLOŽENO
15:00 1. FK NOVÁ PAKA ? FK Jiskra MŠENO n. N. (divize - mistrovsky)
17:00 Sokol HORKA u SP - Sokol BÍLÁ T?EMEŠNÁ "B" (p?átelsky)

NED?LE 24. B?EZNA 2013 :
10:00 Sokol HORNÍ BRANNÁ - Sokol JABLONEC n.J. (pohár KFS Libereckého kraje)
12:00 SK STUDENEC ? Sokol DOLNÍ BRANNÁ (p?átelsky)
14:00 Sokol ROZTOKY ? SK ZÁLESNÍ LHOTA (p?átelsky)
16:00 SK MILETÍN - FC LOMNICE n.P. (p?átelsky)

10. TÝDEN

VÝSLEDKY UTKÁNÍ NA UMT V NOVÉ PACE, HAVLOV? ULICI

SOBOTA 23. B?EZNA 2013 :
10:00 Sokol LIBŠTÁT ? FK DOLNÍ KALNÁ ?B? 1 : 6 (0:2)
Kobrle ? Dressler 3, Tauchman 2, Ježek

17:00 Sokol HORKA u SP ? So BÍLÁ T?EMEŠNÁ ?B? 0 : 7 (0:3)
Jákl Jar. 2, Tarant 2, Jákl M., Jákl Jan, Schneider

NED?LE 24. B?EZNA 2013 :
10:00 Sokol HORNÍ BRANNÁ ? Sokol JABLONEC n.J. (pohár KFS Libereckého kraje) 1 : 2 (1:2)
Nýdrle ? Hrbek, Holman

12:00 SK STUDENEC ? FC VRCHLABÍ dorost (p?átelsky) 2 : 4 (0:3)
Tauchman, Hladík ? Ž?árský 2, Mat?ják, Tauchman

14:00 Sokol ROZTOKY ? Sokol NOVÁ VES n.P. (p?átelsky) 1 : 2 (1:1)
Tulá?ek ? Fedor, Hurá?

16:00 SK MILETÍN ? FC LOMNICE n.P. (p?átelsky) 2 : 0 (0:0)
Bartoní?ek, Jukl

P?ÍŠTÍ PROGRAM OSTATNÍCH "MIMOPACKÝCH" DRUŽSTEV NA UMT NA SLOVANECH V NOVÉ PACE

?TVRTEK 28. B?EZNA 2013
18:00 FC Avon RUDNÍK (muži) - FC VRCHLABÍ (dorost)

SOBOTA 30. B?EZNA 2013
10:00 1.FK NOVÁ NOVÁ PAKA/Sokol STARÁ PAKA - FK CHLUMEC n.C. (starší p?ípravky U-11 p?átelsky)
16:00 Sokol VÍCHOVÁ - Sokol ROVENSKO p.T. (1.B t?ída Liberecka mistrovsky)

NED?LE 31. B?EZNA 2013
10:00 So ROZTOKY ? FC LOMNICE n.P. (p?átelsky)
14:00 SK JILEMNICE muži ? SK SEMILY dorost (p?átelsky)
16:00 FC Avon RUDNÍK - FC Vrchlabí (p?átelsky)


11 . TÝDEN

VÝSLEDKY UTKÁNÍ NA UMT V NOVÉ PACE, HAVLOV? ULICI

?TVRTEK 28. B?EZNA 2013
18:00 FC Avon RUDNÍK (muži) - FC VRCHLABÍ (dorost) 9:2 (4:1)
Branky : Havránek 3, Víšek 2, Hylmar, Belá?, Štemberka, Privara - Tauchman, Renner

SOBOTA 30. B?EZNA 2013
10:00 1.FK NOVÁ NOVÁ PAKA/Sokol STARÁ PAKA - FK CHLUMEC n.C. (starší p?ípravky U-11 p?átelsky) 7:3 (4:1)
Branky : Doubek 3, M.K?íž, Kuželová, Entner, vlastní - V.K?íž, Jelínek, Šimon>

16:00 Sokol VÍCHOVÁ - Sokol ROVENSKO p.T. (1.B t?ída Liberecka - mistrovsky) 2:0 (1:0)
Branky : Hartig, Kobr (11m)

NED?LE 31. B?EZNA 2013
10:00 So ROZTOKY ? FC LOMNICE n.P.(p?átelsky) 1:1 (1:0)
Branky : Baytalon - Draho?ovský)

14:00 SK JILEMNICE muži ? SK SEMILY dorost (p?átelsky) 6:2 (2:0)
Branky: Hartych 2, Vorel, Schauer, Fajstauer, Tonar - Kysela 2

16:00 FC Avon RUDNÍK - FC VRCHLABÍ (p?átelsky) 3:6 (0:3)
Branky: Havránek, Stránský, ?áp - Šlechta 2, Sommer 2, Kolá?, Vejnar

| Autor: Mgr. Petr Ježek | Vydáno dne 10. 02. 2013 | 3876 přečtení |

| Informační e-mail | Vytisknout článek |
 

 

Copyright Š 2004-2008 - 1.FK Nová Paka, Martin Ježek | Vytvořeno na platformě phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server